Enderrocs

Realitzem tot tipus d’enderrocs: habitatges unifamiliars, edificis, naus industrials, granges, etc. Utilitzem diverses màquines i camions segons les característiques de l’edificació a enderrocar.

Podem realitzar diferents tipus d’enderroc segons les característiques de l’obra:

Enderroc manual
Els operaris realitzen l’enderroc de forma manual amb l’ajuda d’un camió grua.

Enderroc mecanitzat
L’enderroc es realitza, principalment, amb l’ús d’una màquina giratòria.

En coordinació amb la direcció d’obra, seguim els plans d’execució i adoptem les mesures necessàries de seguretat en la realització dels treballs.

Realitzem el transport de les runes fins a l’abocador autoritzat complint amb la normativa vigent.

En cas d’haver-hi amiant entre les runes, subcontractem una empresa especialitzada i autoritzada en la retirada i tractament d’aquest material.